Integraal Huisvestingsplan voor onderwijsgebouwen

Om leerlingen en scholieren nu en in de toekomst een kwalitatief goede, gezonde en duurzame onderwijsomgeving te bieden, kunnen gemeenten samen met schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opstellen. Hiermee zetten zij een stip op de horizon van de toekomstige onderwijshuisvesting binnen de gemeente. Bovendien wordt het IHP vanwege het Klimaatakkoord waarschijnlijk verplicht. Hoe zit het precies?

Gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de huisvesting van primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daaronder vallen onder meer nieuwbouw, uitbreidingen en renovatie. Gemeenten ontvangen hiervoor geld via het gemeentefonds. Door middel van een gemeentelijke verordening Huisvesting Onderwijs verdelen zij dit geld. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en ontvangen hiervoor geld van het Rijk.

Wat is het IHP?
Het IHP is een koersdocument voor benodigde investeringen in de onderwijshuisvesting, zowel op korte termijn (4 jaar) als op lange termijn (16 jaar). Hiervoor zijn allerlei inventarisaties nodig: de huidige staat van de schoolgebouwen, bezettingsgraad, leerlingenprognoses, onderwijskundige ontwikkelingen. Vervolgens kunnen gemeente, schoolbesturen en eventuele partners, bijvoorbeeld kinderopvang of jeugdzorg, gezamenlijke ambities opstellen. Voor de komende 4 jaar wordt een concreet uitvoeringsplan opgesteld.


Duurzaamheid en gezondheid
Vanwege het Klimaatakkoord is het IHP een belangrijk plan voor de verduurzaming van publieke gebouwen. VNG, PO-raad en VO-raad hebben hierover afspraken gemaakt. Bovendien bereidt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een wetswijziging voor die gemeenten verplicht met schoolbesturen een IHP op te stellen. Daarnaast is er, onder andere door Corona, veel aandacht voor gezondheidseisen aan schoolgebouwen, zoals goede ventilatie. Andere aandachtspunten zijn sport, veiligheid en mobiliteit.


Totstandkoming IHP
Voor het inhoudelijk vormgeven van het IHP hebben gemeenten een gespecialiseerd bureau nodig. Zo’n bureau begeleidt het traject inhoudelijk, inventariseert, maakt berekeningen en stelt het IHP op. Belangrijk is om vóór de aanbesteding van het bureau heldere, onderbouwde en bestuurlijk gedragen eisen te formuleren in een Startnotitie. Het liefst ook al in overleg met schoolbesturen. Zo kunnen alle belangrijke aandachtspunten in het traject worden meegenomen en blijft het traject organisatorisch en financieel beheersbaar.

NCOD  begeleidt IHP-processen vanuit inhoud en vaardigheden. Meer weten? Neem contact op met adviseur Roelf Brinkman.

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Roelf Brinkman
Omgevingsmanagement
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief