Privacy- en cookieverklaring

NCOD hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, gegevens die verband met u houden of die u identificeren (hierna: “persoonsgegevens”), verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of op diensten van derden.

Contactgegevens

NCOD
Lieve Vrouwekerkhof 7
3811BS Amersfoort
085-9020530
https://www.ncod.nl
https://opleidingen.ncod.nl
https://www.werkenbijncod.nl

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking

NCOD ondersteunt de publieke sector met sterke professionals (detachering), praktijkgerichte adviezen (advisering) en vakgerichte opleidingen. We zijn gedreven om de wereld elke dag een stukje mooier te maken door te werken aan betere dienstverlening en een slimmere overheid. Om dit mogelijk te maken verwerken wij persoonsgegevens.

Voor solliciteren en het aanmelden voor een evenement, een opleiding en onze nieuwsbrief vragen wij in ieder geval uw voor- en achternaam, een e-mailadres en telefoonnummer. Voor zover van toepassing aangevuld met overige gegevens, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de factuur of gegevens om een sollicitatie goed in behandeling te kunnen nemen. NCOD gebruikt voor opleidingen een persoonlijke inlogomgeving met een beveiligde verbinding. Bij het inschrijven voor een opleiding dient de cursist ook een wachtwoord op te geven, welke toegang geeft tot deze omgeving.

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Indien u van mening bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarig kind, neem dan contact met ons op via communicatie@ncod.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Nieuwsbrieven

Met een e-mailadres kan worden ingeschreven voor onze nieuwsbrieven. Heeft u zich hiervoor ingeschreven, dan wel producten of diensten bij ons afgenomen, dan houden wij u incidenteel op de hoogte middels nieuwsbrieven vanuit verschillende categorieën en expertisegebieden. U kunt zich te allen tijde uitschrijven of uw voorkeuren aanpassen (voor de expertisegebieden of categorieën) voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

NCOD verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze uitsluitend met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of voor zover wij hiertoe wettelijk zijn verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (‘verwerkers’), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om een zorgvuldig gebruik en passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. NCOD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Onze website gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies welke geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NCOD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via communicatie@ncod.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor bepaalde gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door NCOD. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wilt u gebruik maken van uw wettelijke rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door ons, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar communicatie@ncod.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

NCOD wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Amersfoort, mei 2018