Protocol huisbezoek Corona maatregelen

In het kader van de volksgezondheid en de gestelde RIVM maatregelen zijn met ingang van 16 maart 2020 alle buitendienst werkzaamheden waarbij contact vanuit de overheid met de burger noodzakelijk is, opgeschort. Momenteel zijn de corona maatregelen vanuit het RIVM versoepeld. Dit biedt ons ook de ruimte om de buitendienst werkzaamheden, zoals het verrichten van huisbezoeken, weer uit te voeren. Echter kan dit zeker vanuit onze voorbeeldfunctie niet zonder de nodige voorschriften. Als vertegenwoordigers van de gemeenten dragen we het goede voorbeeld uit en zullen de burgers binnen de gestelde RIVM maatregelen benaderen.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek is een belangrijk element in het adresonderzoek. Op basis daarvan wordt bepaald waar we op huisbezoek gaan en hoe we dat uitvoeren. We hebben immers informatie nodig om een kwalitatief goed huisbezoek uit te voeren. Na grondig administratief onderzoek maakt men de afweging of het huisbezoek noodzakelijk is. Daar waar in het vooronderzoek twijfel blijft bestaan over de inschrijving van het adres, dient een huisbezoek plaats te vinden.Huisbezoek

Indien uit het gestelde onderzoek blijkt dat het inzetten en verrichten van het huisbezoek noodzakelijk is hebben wij een aantal voorschriften opgesteld. Hiermee kan het huisbezoek zowel binnen de gestelde maatregelen van het RIVM als de juridische kaders worden uitgevoerd.

Alvorens het huisbezoek aanvangt
 1. Maak verplicht gebruik van latex wegwerp handschoenen
 2. Indien de burger het gebruik van een mondkapje noodzakelijk vindt, dan wordt deze gebruikt
 3. Indien de medewerker zelf vindt dat het gebruik van een mondkapje noodzakelijk is maakt hij daarvan gebruik.
Huisbezoek in de woning
 1. Vraag de persoon of hij de bewoner is.
 2. Maak een inschatting van zijn lichamelijke gesteldheid, indien de bewoner ziekteverschijnselen vertoont ziet men af van het binnentreden en vervolgt men conform de procedure “Huisbezoek aan de voordeur”.
 3. Leg de bewoner de procedure van het huisbezoek uit en daarnaast dat de gestelde RIVM maatregelen zoals 1,5 meter van toepassing zijn.
 4. Vraag de bewoner of je de woning mag betreden om een huisbezoek te verrichten.
 5. Vraag de bewoner of hij/zij zich kan identificeren.
 6. Laat de bewoner indien mogelijk zijn identiteitsbewijs bijvoorbeeld op een tafel neerleggen.
 7. Neem de betreffende gegevens over op het Informed consent.
 8. Geef aan welke ruimte je graag zou willen bekijken en vraag de bewoner op 1,5 meter afstand je voor te gaan.
 9. Leg de bewoner uit dat het huisbezoek niet langer duurt dan noodzakelijk is en dat het maken van foto’s het huisbezoek aanzienlijk verkort en vraag toestemming.
 10. Indien de bewoner geen toestemming geeft, noteer dan in steekwoorden hetgeen je ziet om het huisbezoek zo kort mogelijk te laten duren.
 11. Indien de bewoner wel toestemming geeft, maak foto’s van de getoonde ruimte(n) en beperk je tot de relevantie voor het doel van het onderzoek.
 12. Maak een verklaring op met de iPad of op schrift.
 13. Lees verklaring zoals gebruikelijk voor en vraag de bewoner om deze te ondertekenen.
 14. Ondertekent men een verklaring op schrift, leg deze dan op tafel, verstrek een latex wegwerp handschoen, een pen en laat het ondertekenen.
 15. Nadat de verklaring is getekend neemt men alleen het papier in en laat de pen achter.
 16. Ondertekent men een verklaring op de iPad, verstrek de bewoner een latex wegwerp handschoen, leg de iPad op tafel, neem afstand en laat deze ondertekenen. Hierna pak je op dezelfde wijze de iPad weer op.
 17. Rond af zoals gebruikelijk.
Huisbezoek aan de voordeur

Indien een burger aangeeft het niet prettig te vinden dat er wordt binnengetreden in de woning, wordt afgezien van binnentreden. Indien de bewoner ziekteverschijnselen vertoont die naar inschatting van de medewerker niet veilig zijn, ziet men af van binnentreden in de woning.

Maak de afweging of het verrichten van het huisbezoek aan de voordeur de juiste is of dat het beter is om het uit te stellen tot nader orde. Als het wel mogelijk is om een huisbezoek aan de voordeur plaats te laten vinden, houdt dan 1,5 meter afstand van de bewoner.

 1. Leg de bewoner uit dat de gesteld RIVM maatregelen zoals 1,5 meter van toepassing zijn.
 2. Vraag de bewoner of hij/zij zich kan identificeren.
 3. Laat de bewoner indien mogelijk zijn identiteitsbewijs neerleggen.
 4. Neem de betreffende gegevens over op het informed consent.
 5. Stel de bewoner de gebruikelijke vragen over de woonsituatie.
 6. Laat de bewoner indien noodzakelijk een plattegrond tekenen waaruit de woonsituatie blijkt, verstrek de bewoner hiervoor latex wegwerp handschoen, papier, een pen en leg dit indien mogelijk neer en neem afstand.
 7. Nadat de plattegrond is getekend neemt men het papier in en laat de pen achter.
 8. Maak een verklaring op met de iPad of op papier.
 9. Lees de verklaring zoals gebruikelijk voor en vraag de bewoner om deze te ondertekenen.
 10. Ondertekent men een verklaring op schrift, leg deze dan indien mogelijk neer, verstrek een latex wegwerp handschoen, een pen en laat het ondertekenen.
 11. Nadat de verklaring is getekend neemt men alleen het papier in en laat de pen achter.
 12. Ondertekent men een verklaring op de iPad, verstrek de bewoner latex wegwerp handschoen, leg de iPad neer, neem afstand en laat deze ondertekenen. Hierna pak je op dezelfde wijze de iPad weer op.
 13. Rond af zoals gebruikelijk.
Uitstellen huisbezoek

Er kan worden afgezien van een huisbezoek om (legitieme) redenen zoals gesteld in het kader van de corona maatregelen. Anderzijds kan er op initiatief van de medewerker om tactische redenen worden besloten het huisbezoek uit te stellen totdat er verruiming van de maatregelen heeft plaatsgevonden.


Nazorg

Na het huisbezoek dient de medewerker de handschoenen aan te bieden als restafval. Eventueel kan de medewerker de handen en middelen reinigen met desinfectiespray.


Huisbezoek in Coronatijd en de medewerkingsplicht

Wij hebben een protocol opgesteld over het veilig afleggen van een huisbezoek binnen grenzen van de Corona maatregelen. Bedacht moet worden dat dit protocol een protocol betreft in het kader van een adresonderzoek BRP waarbij geen medewerkingsverplichting geldt of consequenties bij weigering. Deze vraag speelt wel bij de Participatiewet. Op grond van art. 17 Pw is een bijstandsgerechtigde (of bijstandsaanvrager) verplicht om mee te werken aan een huisbezoek, indien er een redelijke grond is voor dit huisbezoek. Maar wat doe je nu als betrokkene zegt: ‘Ik werk niet mee i.v.m. Corona’?

Op grond van art. 17 Pw is een bijstandsgerechtigde (of bijstandsaanvrager) verplicht om mee te werken aan een huisbezoek, indien er een redelijke grond is voor dit huisbezoek. Een redelijke grond voor een huisbezoek houdt, kort gezegd, in dat er een concrete reden is om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de (te verstrekken) bijstandsuitkering en dat het onderzoek naar die rechtmatigheid niet op een andere, voor betrokkene minder belastende manier kan plaatsvinden (zie bv CRvB 11 september 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2805). Als er sprake is van een redelijke grond voor een huisbezoek, kan een weigering om mee te weken aan dat huisbezoek gevolgen hebben voor het recht op bijstand. De gemeente kan dan om die reden iemands recht op bijstand intrekken, dan wel zijn aanvraag afwijzen.

Alleen als er sprake is van een zwaarwegend belang voor iemand om niet (direct!) mee te werken aan een huisbezoek, mag hij zijn medewerking weigeren zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn rechte op bijstand. Het is aan betrokkene om aannemelijk te maken dat er sprake is van een dergelijk zwaarwegend belang (zie bv CRvB 29 oktober 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3371).

Juridisch kader

Het juridisch kader voor het meewerken aan een huisbezoek en het verbinden van consequenties aan het weigeren van die medewerking is niet veranderd door de gestelde Corona maatregelen. Maar wat moet een handhaver/controleur nu doen als een burger zegt: “Ik werk niet mee i.v.m. Corona”? Primair blijft art. 17 Pw van kracht, anderzijds hebben we rekening te houden met de volksgezondheid en de gemaakte keus van het bestuur.

Op zich zou het voorkomen van een Corona besmetting wel een zwaarwegend belang kunnen zijn, op grond waarvan iemand binnen de Participatiewet zijn medewerking aan het huisbezoek zou kunnen weigeren.

Angst voor besmetting

Echter, als het betrokkene gaat om de angst om door het huisbezoek besmet te geraken, kan gewezen worden op het protocol, dat er juist op is gericht op het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen en het gebruik van de benodigde beschermingsmiddelen. Zo nodig kan ook aan de bewoner een setje beschermingsmiddelen worden aangereikt. Er is daarom, als het protocol in acht wordt genomen, geen reden om af te zien van een huisbezoek, enkel vanwege een angst voor besmetting met Corona bij de bewoner.

Bewoner heeft zelf Corona

Als de bewoner zelf besmet is met Corona, lijkt het door laten gaan van het huisbezoek daarentegen minder verstandig. Maar het besmet zijn met Corona, maakt niet dat iemand niet langer is gehouden aan zijn inlichtingen- medewerkingsverplichting. Het is zaak om, als betrokkene stelt zelf Corona te hebben, goed door te vragen om te toetsen of er daadwerkelijk sprake is van klachten. Niet alleen om vast te kunnen stellen of betrokkene daadwerkelijk besmet is met Corona, maar ook in verband met de eigen gezondheid van de handhaver/controleur. De handhaver/controleur zal dan, afhankelijk van zijn bevindingen en met het oog op mogelijke risico’s voor de gezondheid een afweging moeten maken in hoeverre iemand nog aan zijn medewerkingsverplichting is te houden. Het is overigens verstandig om in de gemeente vooraf afspraken over te maken hoe te handelen in dit soort situaties.

 Voor meer informatie of toelichting kunt u contact opnemen met Danielle Meijer of Nadia Sjouwerman.

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Nadia Sjouwerman
THOP
Mailadres
Danielle Meijer
THOP
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief