Uitdagingen in de ontwikkeling van buurtteams

Het werken met buurtteams geeft publieke organisaties de mogelijkheid om de ondersteuning voor inwoners lokaal, toegankelijk en dichtbij te organiseren. Buurtteams ontwikkelen zich in verschillende fases: de ontwikkelfase, de implementatiefase en de optimalisatiefase. Deze aanpak gaat de afgelopen jaren gepaard met interessante organisatieontwikkelingen bij publieke organisaties. We geven per ontwikkelfase waardevolle ervaringen en adviezen mee vanuit de dagelijkse praktijk.

Werken met buurtteams

Het werken met buurtteams is een organisatievorm die wordt gebruikt in verschillende gemeenten om het voorliggende veld te organiseren. Er zijn verschillende alternatieve organisatievormen mogelijk zoals wijknetwerkteams, netwerkberaden en sociale wijkteams.

Publieke organisaties samen aan zet!

Publieke organisaties willen samen tot een goede uitvoering en organisatie van het voorliggend veld komen. Een goede lokale toegang in het sociaal domein is daarbij van belang. Met de organisatie van buurtteams willen organisaties preventie, participatie en vroegsignalering efficiënter en effectiever organiseren.  Vanuit het perspectief van organisatieontwikkeling zijn er drie verschillende fases te onderscheiden. Allereerst de ontwikkelfase waarin de principiële oriëntatie plaatsvindt. Wanneer er keuzes zijn gemaakt, volgt de implementatiefase. Tot slot volgt de fase van evaluatie en optimalisering.

Ontwikkelfase: bouwen aan een goed fundament

Publieke organisaties in de ontwikkelfase hebben te maken met benodigde beleids- en bestuurlijke keuzes die moeten worden gemaakt. Veel organisaties hebben op het gebied van sociale hulp- en ondersteuning een bestaand aanbod. De toegankelijkheid, de vindbaarheid en de integraliteit van het voorliggend veld laat echter veelal te wensen over. Sommige hulp en ondersteuning wordt particulier aangeboden andere ondersteuning wordt vanuit subsidies en inkoop gefaciliteerd. Om teams in de buurt integraal aan de slag te kunnen laten gaan, ligt het voor de hand dat een gemeente expliciet de keuze maakt om de organisatie anders aan te pakken. De regie in het voorliggende veld moet worden versterkt om de versnippering tegen gaan. Men dient vanuit inwoners perspectief naar oplossingen te kijken en niet vanuit organisatiebelang. Commitment tussen de verschillende partijen en het uitdragen van dezelfde visie en beoogde resultaten zijn hierbij essentieel! Investeren in dit fundament aan de voorkant draagt bij aan een stevige aanpak.

Implementatiefase: verbinden en borgen

Publieke organisaties in de implementatiefase hebben te maken met andere organisatorische vraagstukken. Nadat inhoudelijke ambities zijn bepaald overheerst het bepalen van een passende organisatiestructuur. Wordt het één zelfstandige organisatie, wordt het een afdeling binnen de gemeente of blijven organisatie in de bestaande structuur van het voorliggende veld bestaan? Daarover moeten alle betrokkenen in deze fase weloverwogen keuzes maken. Vaak spelen zowel juridische als politieke overwegingen een rol. Daarnaast speelt mee dat er in de ontwikkelfase al inhoudelijke keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de werkwijze.  Daarmee is een stabiele organisatorische borging nog geen feit. Aandacht voor inrichting van de organisatiestructuur en het daarin meenemen van medewerkers is essentieel voor succes en de uitvoering. Dit vergt tijd.

Optimalisatiefase: evaluatie en verbreding

Veel publieke organisaties bevinden zich inmiddels in de optimalisatiefase. De meerwaarde van buurtteams is op diverse niveaus zichtbaar geworden. Er zijn constructieve samenwerkingen aangegaan. Het verdiepen en verbreden van samenwerking blijft in de ontwikkeling het sleutelwoord. Daarbij wordt beweging naar voren zichtbaar waarbij samenwerking met de armoede- en veiligheidspartners, sociaal makelaars en sportverenigingen bijvoorbeeld wordt vergroot. Daarnaast kan datagedreven sturing er in de komende jaren voor zorgen dat trends en ontwikkelingen per wijk of buurt beter worden geanalyseerd, om daarmee tot eenduidige prioriteiten te komen op basis van wijk- of buurtplannen.

Wat kan NCOD voor u betekenen?

NCOD houdt zich bezig met implementatie- en uitvoeringsvraagstukken in het sociaal domein. Daarnaast heeft NCOD genoeg medewerkers die op het gebied van beleidsontwikkeling mee kunnen denken met organisaties die aan de slag willen gaan met buurtteams. Zit uw organisatie midden in één van de bovengenoemde ontwikkelfases? U kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning!

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Johan van der Zee
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Bianca van Jaarsveld
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief